Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §273 zák. č. 513/1991 Sb. (Obch. zák.) v platném znění vydává společnost Bil-sport,s.r.o., se sídlem: Pod Dvorem 13, Praha 6, PSČ: 162 00, tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: Bil-sport, s.r.o., Pod Dvorem 13, 162 00 Praha 6,
IČ: 26200562, DIČ: CZ26200562

dále jen „prodávající“
na straně jedné a
dále jen ”kupující” na straně druhé.

1.2 Objednáním zboží prostřednictvím sítě internet vyslovuje kupující, stejně jako prodávající, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jsou veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.bilsport.cz.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží.
2.2 Údaje o zboží, uvedené na internetových stránkách , v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními a z tohoto důvodu může dodané zboží vykazovat mírné odchylky (nejedná se o vadu zboží).
2.3 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícím příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

3. Objednávka zboží

3.1 Kupující objednává u prodávajícího zboží prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího.
3.2 Každá objednávka zboží podaná prodávajícímu prostřednictvím jeho internetového obchodu je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy.
3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá bezprostředně po podání objednávky, nejpozději však do 3 dní a to prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou jednoznačnou formou. Přijetí objednávky prodávajícím po této lhůtě se považuje za novou nabídku ze strany prodávajícího a je tedy nutná následná akceptace ze strany kupujícího.
3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.
3.5 Vyhrazujeme si právo chyb na našich webových stránkách
3.6 Na  zboží které je zlevněné o 40% a více se nevztahuje doprava ZDARMA.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu platnou v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Jakákoliv následná změna kupní ceny nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v původně dohodnuté výši, a stejně tak i povinnost prodávajícího dodat objednané zboží za původně dohodnutou cenu.
4.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH ve výši platné pro okamžik uzavření kupní smlouvy.
4.3 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti přepravci zboží (tzv. dobírkou) případně předem na účet prodejce. Způsob úhrady kupní ceny je nedílnou součástí objednávky zboží.  
4.4 Pokud je zboží zlevněné o 40% a více, nevztahuje se na konečnou cenu poštovné zdarma.  Tyto ani případně další slevy nelze sčítat.
4.5 etržby
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
4.6 Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

5. Dodací podmínky, dodací lhůta

5.1 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu dle způsobu zvoleného v objednávce zboží.
5.2 Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.
5.3 Dodací lhůta zboží je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude prodávajícímu upřesněna v potvrzení objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

6. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

6.1 Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
6.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny zboží uvedené na daňovém dokladu.
6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, která činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
6.4 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, jako např. přepětí v rozvodné síti apod.).
6.5 Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
6.6 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou případů uvedených v § 53 odst. 8 obč. zák.
7.2 Odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno prodávajícímu na adresu jeho sídla společně se zakoupeným zbožím. Prodávající bezprostředně poté (v případě splnění všech zákonných podmínek odstoupení od smlouvy) vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.
7.3 V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.
7.4 Zboží posílejte na adresu Bil-sport, U Větrníku 3, Praha 6, 16200.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, přičemž si je vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.
8.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.3 Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.
8.4 Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen žádosti bez odkladu vyhovět.
8.5 Kupující (i potenciální kupující) svojí registrací v e-shopu prodávajícího dává souhlas k občasnému zasílání novinek e-mailem. V případě, že si registrovaný nepřeje e-maily dostávat, prodávající je povinen na požádání e-mailový kontakt z databáze vymazat.

9. Závěrečná ujednání

9.1 V souladu s ustanovením §262 odst.1 obchodního zákoníku se strany dohodly, že jejich smluvní vztah a spory z něho vzniklé se budou řídit obchodním zákoníkem.
9.2 Jakékoliv situace nezmíněné v těchto všeobecných obchodních podmínkách a stejně tak i právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) v platném znění.
9.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky vztahující se ke službám prodávajícího.
9.4 V případě, že jakékoliv ustanovení všeobecných obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení všeobecných podmínek.
9.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15.04.2013.

10. Alternativní řešení sporů (ADR) pro obyvatele EU

10.1 Tímto bychom vás rádi informovali, že jako spotřebitel máte možnost v souvislosti se sporem, který se vám nedaří vyřešit přímo se společností BIL-SPORT s.r.o., kontaktovat místní subjekt ADR.
10.2 Co je to ADR?
ADR je postup urovnávání sporů při mimosoudním řešení vnitrostátních a přeshraničních sporů v rámci smluvních závazků vyplývajících z kupních smluv nebo zakázek na služby uzavřených mezi obchodníkem se sídlem v Unii a spotřebitelem bydlícím v Unii prostřednictvím zásahu subjektu ADR, který navrhuje či ukládá řešení nebo přizve strany sporu s cílem usnadnit nalezení smírného řešení.
10.3 Subjekty ADR jsou mimosoudní (nejustiční) subjekty. Subjekt ADR je neutrální strana (např. usmiřovatel, mediátor, rozhodčí soudce, ombudsman nebo rada pro stížnosti), kterou společnost BIL-SPORT s.r.o. využije k urovnání sporů, pokud se spotřebitel rozhodne pro urovnání typu ADR. Postup ADR je levný, snadný a rychlý, a je tedy výhodný pro spotřebitele i obchodníky, kteří se tak mohou vyhnout soudním výlohám a zdlouhavým procesům.
10.4 Jak podám žádost v rámci postupu ADR?
Chcete-li podat stížnost, kontaktujte prosím svůj vnitrostátní subjekt pro ADR uvedený níže. Tento subjekt vám také zodpoví jakékoli otázky, které vás v souvislosti s tímto procesem zajímají. www.coi.cz
10.5 Tento subjekt ADR je uveden na vnitrostátních seznamech subjektů ADR, které splňují závazné požadavky na kvalitu, jež stanoví směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů (směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů), http://ec.europa.eu.

BIL-SPORT s.r.o.
Pod Dvorem 13
160 00 Praha 6
Česká republika

IČO: 26200562

Stránky Evropské komise pro online řešení sporů najdete zde.